Zoek:

Local Templates


#rapform

Dit is het formulier waar je kunt bijhouden hoeveel er in- of uitgegaan is van het fooienpotje. Plaats in de tekst met (:pmform potje:)

config.php: $PmForm['potje']='saveto={$FullName} form=#potjeform fmt=#potjepost';

[[#potjeform]]
>>noprint<<
(:input pmform target=potje :)
(:input default request=1:)
(:input default author "{$Author}" :)
(:input hidden dag "{(ftime)}":)
'''Leg hier vast hoeveel er in- of uitgegaan is''' (hele bedragen zonder &euro;-teken):
>>red<<
(:messages:)
>><<
|| width='80em'
||   $[Name]:||(:input text author:)     ||
||    Datum:||(:input text dezedag:)    ||
||  Inkomsten:||(:input text invoer:)     ||
||   Uitgaven:||(:input text uitvoer:)    ||
|| Totaalbedrag:||(:input text totaal:)     ||
||  Opmerking:||(:input text opmerking:)   ||
|| (:input submit name=post value="Leg vast" :) ||
(:input end:)
>><<
[[#potjeformend]]

#potjepost

[[#potjepost]](:template defaults where=bottom :)(:template defaults successpage='Poen.Potje' :)(:template require author errmsg="$[Missing name]":)(:cellnr:){$$dezedag}
(:cell align=right:)%green%&euro; {$$invoer}%%
(:cell align=right:)%red%&euro; {$$uitvoer}%%
(:cell align=right:)'''&euro; {$$totaal}'''
(:cell:){$$opmerking} (:comment {$$author} {$$VisitorIP} :)
[[#potjepostend]]

#mailform

This form is displayed when form=#mailform is displayed by a pmform target. Dit formulier is gebruikt bij Main.ContactForm

config.php: $PmForm['mailme'] = 'mailto=info@linux020.nl form=#mailform fmt=#mailpost';

[[#mailform]]
(:template defaults successpage='ContactMeOk' :)
(:input pmform target={$$target} successpage={$$successpage} :)
(:input default request=1:)
(:input default author "{$Author}" :)
(:input hidden datumtijd "{(ftime)}":) 
>>red<<
(:messages:)
>><<
||width='80%'
||     $[Name]:||(:input text author size=30:) ||
|| $[Mail address]:||(:input text from size=30:)  ||
||   $[Subject]:||(:input text subject size=30:) ||
||$[Message]:||||
||(:input textarea text rows=15 cols=80:)||||
||  $[Pub OK]:||(:input checkbox pubok checked=1:) ||
|| $[Answer me]:||(:input checkbox antwd:) ||
|| $[Enter code]: {$Captcha}||(:input captcha:) ||
||(:input submit name=post value='$[Send]':) ||||
(:input end:)
[[#mailformend]]

#mailpost

This specifies the message to be sent when fmt=#mailpost is given by a pmform target. It verifies the existence of a from address, subject, and message text.

[[#mailpost]]
(:template require author errmsg="$[Missing name]" :)
(:template require from errmsg="$[Missing from]" :)
(:template require subject errmsg="$[Missing subject]" :)
(:template require text errmsg="$[Missing text]" :) 
(:template require if="captcha" errmsg="$[Missing captcha]" :)
Van:   : {$$author} <{$$from}>
Onderwerp : {$$subject}
Publicatie: {$$pubok}
Antwoord : {$$antwd}
======================
{$$text}
-- 
Verstuurd vanaf {$$PageUrl}
Door IP-adres {$$VisitorIP} 
Op {$$datumtijd}
[[#mailpostend]] 

#evalform

This form is displayed when form=#evalform is displayed by a pmform target. Dit formulier is gebruikt bij Main.Evaluatie

config.php: $PmForm['feedback'] = 'mailto=info@linux020.nl form=#evalform fmt=#evalpost';

[[#evalform]]
(:template defaults successpage='EvaluatieOk' :)
(:input pmform target={$$target} successpage={$$successpage} :)
(:input default request=1:)
(:input hidden subject "* Cursus Evaluatie":)
(:input hidden from "noreply@linux020.nl":)
(:input hidden datumtijd "{(ftime)}":) 
>>red<<
(:messages:)
>><<
Naam van de cursus: 
(:input select name=cursus value=0 label=<kies> :)
(:input select name=cursus value=LBC label="Basis Cursus":)
(:input select name=cursus value=Bash label="Werken met Bash":)
(:input select name=cursus value=Systeem label="Systeembeheer":)

'''Algemeen:'''
||border=0 cellspacing=10
|| Mijn kennis van de behandelde stof voordat ik de cursus volgde:||(:input select voor 1 "zeer slecht":)(:input select voor 2 "slecht":)(:input select voor 3 "gemiddeld" selected=selected:)(:input select voor 4 "goed":)(:input select voor 5 "zeer goed":) ||
|| Mijn kennis van de behandelde stof nadat ik de cursus volgde:||(:input select na 1 "zeer slecht":)(:input select na 2 "slecht":)(:input select na 3 "gemiddeld" selected=selected:)(:input select na 4 "goed":)(:input select na 5 "zeer goed":) ||
|| Bij hoeveel lessen ben ik aanwezig geweest?||(:input number aanwezig min=0 max=20 step=1 size=3:) ||

'''Over de cursus:'''
||border=0 cellspacing=10
|| Voldeed de cursus aan de verwachting?||(:input select verwachting weetniet "geen mening":)(:input select verwachting ja "ja":)(:input select verwachting nee "nee":) ||
|| Hoe was het niveau van de cursus?||(:input select nivo 1 "te licht":)(:input select nivo 2 "makkelijk":)(:input select nivo 3 "normaal" selected=selected:)(:input select nivo 4 "zwaar":)(:input select nivo 5 "te moeilijk":) ||
|| Het aantal cursuslessen was:||(:input select aantal 1 "te weinig":)(:input select aantal 2 "weinig":)(:input select aantal 3 "normaal" selected=selected:)(:input select aantal 4 "veel":)(:input select aantal 5 "te veel":) ||
|| De lengte van de lessen was:||(:input select lessen 1 "te kort":)(:input select lessen 2 "kort":)(:input select lessen 3 "normaal" selected=selected:)(:input select lessen 4 "lang":)(:input select lessen 5 "te lang":) ||
|| Hoeveel studietijd in uren heb ik thuis totaal besteed?||(:input number uren min=0 max=100 step=1 size=4:) 

'''Over de docenten:'''
||border=0 cellspacing=10
|| Inspireert en wekt interesse in de stof:||(:input select inspiratie 1 "weinig":)(:input select inspiratie 2 "matig":)(:input select inspiratie 3 "normaal" selected=selected:)(:input select inspiratie 4 "wel wat":)(:input select inspiratie 5 "sterk":) ||
|| Geeft duidelijke en begrijpelijke uitleg:||(:input select uitleg 1 "weinig":)(:input select uitleg 2 "matig":)(:input select uitleg 3 "normaal" selected=selected:)(:input select uitleg 4 "wel wat":)(:input select uitleg 5 "sterk":) ||
|| Geeft voldoende aandacht aan de vragen die ik heb:||(:input select vragen 1 "weinig":)(:input select vragen 2 "matig":)(:input select vragen 3 "normaal" selected=selected:)(:input select vragen 4 "wel wat":)(:input select vragen 5 "sterk":) ||
|| Is goed bereikbaar voor vragen buiten de lessen om:||(:input select bereik 1 "weinig":)(:input select bereik 2 "matig":)(:input select bereik 3 "normaal" selected=selected:)(:input select bereik 4 "wel wat":)(:input select bereik 5 "sterk":) ||

'''Over de kwaliteit van het studiemateriaal:'''
||border=0 cellspacing=10
|| Het studiemateriaal tijdens de les (slides, handouts):||(:input select studiemat 1 "zeer slecht":)(:input select studiemat 2 "slecht":)(:input select studiemat 3 "gemiddeld" selected=selected:)(:input select studiemat 4 "goed":)(:input select studiemat 5 "zeer goed":) ||
|| Het studiemateriaal na de les (handouts of boeken):||(:input select studiena 1 "zeer slecht":)(:input select studiena 2 "slecht":)(:input select studiena 3 "gemiddeld" selected=selected:)(:input select studiena 4 "goed":)(:input select studiena 5 "zeer goed":) ||

'''Over de lesruimte:'''
||border=0 cellspacing=10
|| De bereikbaarheid van de locatie (reistijd, parkeren, etc):||(:input select locatie 1 "zeer slecht":)(:input select locatie 2 "slecht":)(:input select locatie 3 "gemiddeld" selected=selected:)(:input select locatie 4 "goed":)(:input select locatie 5 "zeer goed":) ||
|| Comfort in de lesruimte (klimaat, meubilair, geluid):||(:input select comfort 1 "zeer slecht":)(:input select comfort 2 "slecht":)(:input select comfort 3 "gemiddeld" selected=selected:)(:input select comfort 4 "goed":)(:input select comfort 5 "zeer goed":) ||
|| Hoe voldeed de oefencomputer met betrekking tot de cursus?||(:input select computer "niet van toepassing":)(:input select computer 1 "zeer slecht":)(:input select computer 2 "slecht":)(:input select computer 3 "gemiddeld":)(:input select computer 4 "goed":)(:input select computer 5 "zeer goed":) ||

'''Divers:'''
||border=0 cellspacing=10
|| De prijs van de cursus in verhouding tot wat het opgebracht heeft:||(:input select prijs 1 "zeer slecht":)(:input select prijs 2 "slecht":)(:input select prijs 3 "gemiddeld" selected=selected:)(:input select prijs 4 "goed":)(:input select prijs 5 "zeer goed":) ||
|| Zou jij de cursus aan anderen aanbevelen?||(:input select beveel 0 "<kies>":)(:input select beveel nee "nee":)(:input select beveel ja "ja":) ||
|| Algemeen oordeel van de cursus:||(:input select oordeel 1 "zeer slecht":)(:input select oordeel 2 "slecht":)(:input select oordeel 3 "gemiddeld" selected=selected:)(:input select oordeel 4 "goed":)(:input select oordeel 5 "zeer goed":) ||
|| Zou je mee willen doen aan een vervolgcursus?||(:input select vervolg 0 "<kies>":)(:input select vervolg nee "nee":)(:input select vervolg ja "ja":) ||

'''Losse vragen:'''

Het is niet verplicht deze velden in te vullen.

Wat waren zwakke en sterke punten van de cursus? \\
(:input textarea punten rows=6 cols=60:)

Welke onderwerpen heb jij gemist? \\
(:input textarea onderwerpen rows=6 cols=60:)

Hoe functioneerde de docent? \\
(:input textarea docent rows=6 cols=60:)

Hieronder is ruimte voor algemene opmerkingen: \\
(:input textarea opmerking rows=6 cols=60:)

Klik op de knop hieronder om het formulier te versturen: \\
(:input submit name=post value="Verstuur":)
(:input end:)
[[#evalformend]]

#evalpost

This specifies the message to be sent when fmt=#evalpost is given by a pmform target. Het stopt de resultaten van de evaluatieformulier in een mail.

[[#evalpost]]
Dit is de uitkomst van een ingevuld cursus evaluatie formulier.
Zie https://linux020.nl/l20/Main/Evaluatie

Bij de nummers is 0=onbepaald, 1=heel slecht tot 5=heel goed

Algemeen:
Naam van de cursus = {$$cursus}
Voorkennis = {$$voor}
Nakennis = {$$na}
Aanwezig = {$$aanwezig} lessen

Over de cursus:
Verwachting = {$$verwachting}
Niveau = {$$nivo}
Aantal lessen = {$$aantal}
Lengte van de lessen = {$$lessen}
Studie = {$$uren} uren

Over de docenten:
Inspiratie = {$$inspiratie}
Uitleg = {$$uitleg}
Vragen tijdens les = {$$vragen}
Vragen na de les = {$$bereik}

Over de kwaliteit van het studiemateriaal:
Studiemateriaal tijdens = {$$studiemat}
Studiemateriaal na = {$$studiena}

Over de lesruimte:
Bereik = {$$locatie}
Comfort = {$$comfort}
Computer = {$$computer}

Divers:
Prijs = {$$prijs}
Aanbevelen = {$$beveel}
Oordeel = {$$oordeel}
Wil vervolg = {$$vervolg}

Zwakke en sterke punten:
{$$punten}

Gemiste onderwerpen:
{$$onderwerpen}

Functioneren docent:
{$$docent}

Algemeen:
{$$opmerking}

-- 
Verstuurd vanaf {$$PageUrl}
Door IP-adres {$$VisitorIP} 
Op {$$datumtijd}
[[#evalpostend]]
Pagina laatst gewijzigd op 29 mei 2019 om 17:17